"ונשא אהרן את שמות בני ישראל בחשן המשפט על לבו בבאו אל הקדש לזכרון לפני ה' תמיד (כח, כט)

בבגדי הכהונה הקדושים והמפוארים שלבש הכהן הגדול בעבודתו בבית המקדש, טמונים רמזים נפלאים וסודות עמוקים בבניין נפש האדם, מטבע הדברים, בגדיו של האדם מראים על תכונת נפשו, כגון, אדם הלובש בגדי תלמיד חכם, ניכר לכל שעיקר עסקו הוא בתורה, ומי שהולך בטל כל ימי חייו, גם בגדיו יעידו על כך שהוא אדם ריק מתוכן.

אם כן, הבגדים שציותה התורה שיהיו על הכהן בשעת עבודתו, יש בהם רמזים לצורת הנפש של כלל האדם השלם העומד ומשמש את בוראו, וכבר נקראו כל ישראל כהנים, כדכתיב, "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש" (לעיל יט, ו) ועל כן מתבנית בגדי הכהונה נוכל ללמוד הרבה לימודים הנחוצים לנו לעבודתנו, ונעמוד כאן על כמה מהן.

בשתי מקומות היו שמות שנים עשר השבטים חרוטים על בגדי הכהן הגדול, ומשניהם למדנו רמזים נפלאים עד מאוד, בחושן המשפט כתיב, "ונשא אהרן את שמות בני ישראל בחשן המשפט על לבו בבאו אל הקדש", ללמדנו, שיכול אדם אחד לשאת את כל ישראל על לבו, דהיינו, לאהוב ולדאוג לעם ישראל כולו.

ובאפוד כתוב, "ולקחת את שתי אבני שהם ופתחת עליהם שמות בני ישראל",  לרמוז לנו כי אפשר גם לאדם לשאת את כל ישראל על כתפיו, דהיינו, להחזיק את כל ישראל ע"י גדלותו בתורה, הלא המה ענקי עולם לדורותיהם כגון רש"י הקדוש, שעליו אמרו, אלמלא רש"י הייתה משתכחת תורה מישראל, וכן הרי"ף והרמב"ם, וגדולי ישראל שבכל דור ודור הנושאים את כלל ישראל בתוך לבם ועל כתפיהם.

והנה אנו רואים ששמות בני ישראל שעל הלב היו שתים עשרה אבנים נפרדות, ואילו השמות שעל הכתפיים נכללו יחד בשתי אבנים, ואולי אפשר לראות בזה רמז להלכה גדולה למעשה, כאשר מזכים את הרבים ללמדם תורה ויראת שמים, ודאי שנכללים בזה כל הרבים יחד, אבל בעניין האהבה, אינו די במה שאוהבים את כלל ישראל כאחד באשר הם יהודים בני אברהם יצחק ויעקב, אלא צריך לאהוב את כל אחד ואחד בפרט כמו שהוא.

וזהו הרמז של שתים עשרה האבנים הנפרדות, שהרי ידוע ששנים עשר השבטים היו כשתים עשרה אומות, וכדכתיב (בראשית לה, יא), "גוי וקהל גויים יהיה ממך", וכמו שבין אומה לאומה קיימים הבדלי תכונות ושינויים ניכרים ויסודיים, המביאים לידי שנאה ומלחמות זו בזו, כך גם בין שבטי ישראל היו מריבות וסכסוכים.

לכן צוה הקב"ה שלכל שבט ושבט בנפרד יהיה את האבן הקדושה והמיוחדת לו בתכונותיה ובגווניה, ושהכהן ישא את כולם יחד כאחד על לבו, כי עליו לאהוב כל אחד מישראל כמו שהוא, ובמה שמיוחד אליו, לפי מנהג עדתו ומה שקיבל מאבותיו, ועל אף כל מה ששונה ביניהם מעדה לעדה, ואז, כאשר קיים אהבת ישראל בסוג הזה, יהיו עם ישראל לזכרון לפני ה' כולם, וארובות השמים ייפתחו לשפע ברכות עד עולם.