הרי ידוע לנו שהקב"ה שונא זימה, א"כ, כאשר נכשלו בני ישראל בבנות מדין, היה באותו הרגע כביכול כעס גדול, ושנאה ופירוד בין הקב"ה לעמו אהובו, ואם ח"ו היה שבט שמעון כלה ברגע ההוא של הרוגז, היה חסר שבט שלם מישראל, והיו כל ישראל אובדים לעולמי עולמים, שהרי אי אפשר לישראל שיהיו פחות משנים עשר שבטים.

אם כן, כמה גדולה היא זכותו של פנחס, שהרי ע"י קנאתו עשה שלום והחזיר את האהבה וקירבת הלב בין ישראל לאביהם שבשמים כמקדם, ועל כן מידה כנגד מידה, זכה הוא עצמו לברכה של שלום, וזה שזכה לכהונת עולם, להקריב קרבנות לריח ניחוח אשה לה', שעולה לפני הקב"ה לנחת רוח, ואז הקב"ה רוצה בעמו ישראל ומשפיע להם ברכה וחיים.

וזכה גם למתנה בשלום גם לו לעצמו, שזכה לאורך ימים ושנות חיים עד סוף העולם, לחיות עד אין תכלית, וכמו שאמרו חז"ל במדרש כאן (ילקו"ש רמז תשעא), "פנחס הוא אליהו".

ופירוש העניין מבאר הספורנו, שכל המחלות ונזקי הגוף, בנוי ממה שהגוף בנוי מכוחות שונים והפוכים זה מזה, ואם קורה חלילה שיסודות הגוף וכוחותיו אינם במיזוג הנכון, שאחד מתגבר או נחלש, ואינם פועלים ביחד באיזון הנכון ובהרמוניה מושלמת, הגוף נחלה, ואף מפסיק לפעול, אבל פנחס שקיבל ברכת שלום, כל כוחותיו השלימו זה עם זה בצירוף מושלם, וממילא חי הוא לעולם.

נמצאנו למדים הלכה גדולה למעשה בשכר רדיפת השלום וגנות המחלוקת, שהשלום הוא סגולה גדולה לבריאות הגוף, ולהיפך, מחלוקת מביאה מחלות וצרות רח"ל, ובפרט בדורנו המחלה הנוראה והארורה רח"ל, שמשתוללים תאי הגוף, ופורצים וגדלים באין סדר ומשטר, ה' ישמרנו ויצילנו, זוהי ממש בת קול של המחלוקת! התפרצות של כל אחד לגבול השני, וכאשר מגיפת המחלוקת וקפידות מתפרצת בבית, בשכונה, בעיר ובמדינה, גם צדיקים החיים כל ימיהם בשלום נפגעים רח"ל, וכמו בזמן פנחס, שהיו בסכנה לא רק החוטאים אלא כל ישראל.

אבל החותם פיו בשעת מריבה, וכל שכן המשכין שלום בין אנשי סביבתו, הרי שמביא חיים ובריאות נפש וגוף על כולם, ויזכה לברכת שלום עד עולם.

בברכת שבת שלום ומבורך